Logo (1).png

הוראות הפעלה למערכת דואר קולי -TVM

דף הבית > תקשורת >  הוראות הפעלה למערכת דואר קולי -TVM
 
 
 

הוראות הפעלה למערכת דואר קולי -TVM


הגדרת סיסמא אישית בתיבה הקולית (לא מומלץ).

 1. חייג לשלוחת מערכת הדואר הקולי   _____700____ .

     2. הקש 3 ("לניהול תיבת דואר").

     3. הקש 2 ("לשינוי הסיסמא").

     4. "נא להקיש סיסמא (בת 4 ספרות) ואחריה סולמית" . המערכת תשמיע את הסיסמה שהוקלדה.

     5. לשינוי הסיסמא הקש  1.

     6. לאישור הסיסמא הקש2.

 שמיעת הודעות .

באם ישנן הודעות חדשות יושמע צליל מיוחד (מקוטע) בעת הרמת שפופרת.

1. חייג משלוחתך לשלוחת מערכת הדואר הקולי   ____700_____ .

הערה:ניתן להאזין להודעות מטלפון חיצוני ע"י ביצוע חיוג ל 700 או08-9984700לאחר מענה הקש          #6*(משמאל לימין) ואת מספר השלוחה.

 הקש סיסמא אישית (אם הוגדרה ) .

   המערכת תודיע על מספר ההודעות החדשות.

2. לקבלת ההודעות נא להקיש 1.

        לשמיעת הודעותחדשותהקש -1.  לשמיעת הודעותישנותהקש - 2.  לשמיעת הודעותשנמחקוהקש -3.

 המערכת תשמיע את ההודעה ולאחריה את פרטיה (תאריך ושעה).

 לחזרה על ההודעה הקש 1.

 להשמעת ההודעה הבאה הקש 1ß2.

 למחיקת ההודעה הקש 3.

 להעברת ההודעה לשלוחה אחרת הקש 7.

בנוסף, ניתן להגביר את עוצמת הקול במהלך השמעת ההודעה ע"י הקשות על ספרה 8 .

     וכן ניתן להאיץ או להאט את מהירות הדיבור ע"י הקשות על ספרה 9.

 הקלטת פתיח אישי בתיבה

1. חייג לשלוחת מערכת הדואר הקולי   _____700____ .

   הקש סיסמא אישית (אם הוגדרה).

2. הקש 3 ("לניהול תיבת דואר").

3. להקלטת פתיח אישי הקש 1 .

     להקלטת הודעה למצב "אין מענה" הקש 1.

     להקלטת הודעה למצב "תפוס" הקש 2.

     להקלטת הודעה למצב "אחר שעות הפעילות" הקש 3 .

    4. התחל להקליט לאחר השמע הצליל, ולסיום ההקלטה הקש 1.

    5. להשמעת ההקלטה הקש 1.

    6. לאישור ההקלטה הקש 2.

    7. לניסיון הקלטה חוזר הקש 3.

 

 

 

 

                                                                                                בהצלחה