top of page

אתר מגן המחודש - תקנון
 
כללי
 
1.       אתר קיבוץ מגן (להלן - "האתר") הינו אתר המציע מידע ותכנים הקשורים לקיבוץ או בעלי עניין לחברי קיבוץ מגן. עצם השימוש באתר זה מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים הכתובים בתקנון זה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
2.       הגדרות ופירושים שבצידם: 
"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. 
"הקיבוץ" – קיבוץ מגן.
"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס/גולש לאתר.
"מנהל האתר" – מי שמונה לכך ע"י הקיבוץ.
3.       הקיבוץ מאפשר למשתמש להשתתף בפורומים שבאתר, שיהיו בנושאים שונים, כפי שיקבע מעת לעת על ידי הקיבוץ  באמצעות מנהל האתר (להלן- "הפורומים") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "ההודעות").
 
תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר:
 
4.       למשתמש ידוע כי  כתיבת הודעות בפורומים מתבצעת ב- "זמן אמת" וכי ההודעות המתפרסמות בפורומים מוצגות כפי שהן (AS IS), מבלי שהקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו,  מנהל האתר וכל מי מטעמו בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן ו/או עמידתן של הודעות אלה בהוראות כל דין.
5.       על כן, המשתמש מתחייב כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
6.       העלאת פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא בין אם בדרך ידיעה, מודעה או בכל דרך אחרת אסורים, אלא למי שקיבל לשם כך היתר מפורש, מראש ובכתב ממערכת האתר.
7.       חל איסור מוחלט לשלוח או להפיץ דואר "זבל" ו/או לשלוח ו/או להפיץ הודעות רבות בעניין זהה ו/או לגרום בכך מטרד כלשהו למשתמשים אחרים בפורומים. כמו כן חל איסור על שימוש בנתונים אישיים מהפורומים למטרה זו.
8.       המידע הנמסר לפרסום באתר מותר לקריאה לכל הגולשים והם יכולים להשתמש בו בכל דרך הנראית להם. מנהל האתר יוכל לפרסמו בכל מקום ובכל במה שיחפוץ, תוך ציון שם הכותב.
9.       מנהל האתר רשאי, אך אינו מחויב, להשעות או לסלק כל משתמש אשר יפר הוראות אלה או יפעל בניגוד לחוק בכל דרך אחרת. מנהל האתר רשאי למחוק כל מידע שאינו עומד בתנאי תקנון זה,
על-פי שיקול דעתו. כמו כן רשאי מנהל  האתר, אם יידרש לכך מכוח החוק, למסור כל מידע בכל דרך
שהיא, לרשויות החוק אודות זהות הכותבים עד כמה שידוע זאת למנהל האתר.
 
הגבלת אחריות
 
1.       הקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו,  מנהל האתר וכל מי מטעמו, אינו  יכולה לבדוק, ולא יבדוק, את התכנים שמשתמשי האתר מוסרים לפרסום או כותבים בפורומים ואינויכול לוודא את נכונותם או דיוקם של תכנים אלה. מסיבה זאת,  המשתמש לבדו ישא באחריותמלאה ובלעדית לכל תוכן שיפרסם בעצמו או מטעמו ולכל התוצאות שינבעו ממנו.  
2.       הקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו,  מנהל האתר וכל מי מטעמו לא ישאובאחריות ביחס לכל תוכן שמשתמש ימסור לפרסום, חוקיותו, אמינותו, מהימנותו, דיוקו, שלמותו, קבצי מחשב שיצורפו אליו, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבים אחרים וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לצדשלישי.
3.       למען הסר ספק השירותים מוצעים למשתמש כפי שהם (as is) - הקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו,  מנהל האתר וכל מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
4.       באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מפות, טבלאות ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. הקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו,  מנהל האתר וכל מי מטעמו - אינם אחראים לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו.
קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
5.       למען הסר ספק הקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו,  מנהל האתר וכל מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
6.       הקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו,  מנהל האתר וכל מי מטעמו - אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
7.       הקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו,  מנהל האתר וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
8.       הקיבוץ, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו,  מנהל האתר וכל מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג כרשום בסעיף 5 לעיל - כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש בלבד.
9.       הקיבוץ מוסמך לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתצטרך להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר
 

bottom of page